10.25.2008

10.18.2008

10.16.2008

afternoon toast奶茶、檸茶、菠蘿油、油多、油占多、奶醬多、公仔麵餐、煙仔、公仔書、震腳、消費品生產消息、價格比較、名星消息、批評各界、再哈哈說、『車』講笑姐。

10.14.2008

10.09.2008